41791_136758283033599_533_n

Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност извършва професионално обучение в съответствие с получения от Министерството на образованието и науката лиценз № РД 14-41/26.05.2009 г.Професионалното обучение по предлаганите от Колежа професии и специалности, дава възможност на колежаните да продължат личното си професионално развитие, да придобият нови умения за кариерна мобилност и квалификация, да повишат и осъвременят своите знания и умения.

Предимствата на професионалното обучение са заложени в неговата практическа насоченост и близостта му до пазара на труда, както по отношение на краткия срок на обучение (до 2 години), така и на учебното съдържание.

Прием за учебната 2012/2013 г. за редовно и задочно обучение

Специалности с лиценз на МОН за ІV-та степен на професионална квалификация

 • Професия ОХРАНИТЕЛ, специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ научи повече за професията

 • Професия ГУВЕРНАНТКА, специалност ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ научи повече за професията

 • Професия ФИРМЕН МЕНИДЖЪР, специалност ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ научи повече за професията

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ:

Подаване на документи от до 30 септември 2012 г. ТЕСТ за психологическа пригодност 30  септември 2012 г. Примерният тест може да видите тук

ВАЖНО!!!

 • две години обучение

 • без приемен изпит

 • продължаване на образованието В ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ при преференциални условия
 • стажантски програми

Изисквания към кандидат-колежаните

 • Да са навършили 16 години
 • Да са завършили средно образование (завършен последен гимназиален клас) или да го завършват в годината на кандидатстване.
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са образувани срещу тях предварително производство, бързо производство или дознание за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 • Да са физически годни да упражняват съответната професия.
 • Да не страдат от психични заболявания и да не се водят на отчет в психодиспансер.
 • Да не са употребявали и да не употребяват наркотични вещества.
 • Документи за кандидатстване

 • Молба - заявление по образец на Колежа.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар.
 • Копие и оригинал на диплома за средно образование или удостоверение за завършен последен гимназиален клас(кандидатите, които завършват средно образование в годината на кандидатстване представят дипломата или удостоверениетоси допълнително).
 • Копие и оригинал на лична карта.
 • Документ за платена такса за подаване на документи и явяване на тест (таксите се заплащат в касата на Колежа или по банкова сметка):

  НИУРП ЕООД

  ТБ АЛИАНЦ - БЪЛГАРИЯ БЦ Русе

  IBAN: BG02BUIN95611000357496

  BIC: BUINBGSF

  Оригиналът на документите, се връщат на притежателя след сверяване с копията. Документите могат да се подават лично от кандидата или от трето лице.

  Документи се подават всеки работен ден от 09.00 до 18.00 ч. в Учебен отдел - гр. Русе , ул. Шипка № 6 или по електронен път на e-mail : pcollege@niurp.org

  При подаването на документи по електронен път Молбата - заявление се изпраща, попълнена без подпис. Подписът се полага лично, преди допускане до теста за психологическа пригодност. Входящ номер за молбата - заявление ще получите на електронния си адрес. Дипломата за средно образование, личната карта и медицинското удостоверение се сканират и се изпращат на посочения електронен адрес. Таксата за подаване на документи и явяване на тест за психологическа пригодност се превежда по банков път. Сканирания платежен документ се изпраща на посочения електронен адрес. ВАЖНО!!! За кандидатите, които са подали документи по електронен път е необходимо преди явяване на приемните изпити да се явят лично, за да подпишат молбата - заявление.

  Такси за учебната 2012/2013 година

  І. Семестриални такси:

  1. Специалност “Организация на охранителната дейност”

  Редовно обучение - 560 лева на семестър

  Задочно обучение - 500 лева на семестър

  2. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”

  Редовно обучение - 540 лева на семестър

  Задочно обучение - 500 лева на семестър

  3. Специалност “Гувернантка”

  Редовно обучение - 480 лева на семестър

  Задочно обучение - 420 лева на семестър

  (Възможност за индивидуално разсрочване при заплащане на семестриалната такса)

  ІІ. Годишни такси с отстъпка за еднократно заплащане при записване в първи семестър

  При записване в Първи семестър и еднократно заплащане на таксата за цяла година, получавате отстъпка в размер на 7%.

  ІІІ.Такса за подаване на документи - 36 лева

  ІV. Такса за явяване на тест - 14 лева

  Предимства на зъвършилите Колежа

  • Завършилите Колежа се ползват с преференциални условия при кандидатстване в държавни и частни висши училища, с които Колежът има сключени договори.

  • Завършилите колежани по професия „Охранител” ползват предимства при постъпване на работа съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “Охранител” (обн. ДВ бр. 13/2007 г.). Те имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури, могат да заемат ръководни длъжности в охранителни структури или да работят като експерти по сигурността в банки и икономически структури. Випускниците отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.). Възможност за включване в стажантските програми към Центъра за кариерно развитие на Колежа.

  • Колежът единствен в страната предлага обучение по професия „Гувернатка” , затова завършилите получават уникална възможност за реализация на пазара на труда както в България , така и в Европа.Завършилите колежани по професия „Гувернантка” намират професионална реализация в обслужващата сфера и възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество. Възможност за включване в стажантските програми към Центъра за кариерно развитие на Колежа

  Какво ще получите

  • Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за ІVстепен на професионална квалификация.
  • EUROPASS сертификат - представя информация за придобитатта степен на квалификация, описвайки професионалните умения, усвоени в резултат на обучението. Целта на Europass сертификатите е да направи оригиналния документ -лесно разбираем в общоевропейски контекст.

  Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа

  Втора специалност по време на обучението в колежа:

  Специалности с лиценз на НАПОО за ІІІ-та степен на професионална квалификация и европейско приложение към дипломата

  Направления:

  1. ОХРАНА

  • Лична охрана;

  • Физическа охрана на обекти;

  • Банкова и инкасова дейност;

  2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

  • Икономика и мениджмънт

  • Икономика-земеделско

  • Икономика - търговия

  • Оперативно счетоводство

  • Бизнес администрация

  • Застрахователно дело

  • Банково дело

  3. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  • Социална работа с деца и семейства в риск

  • Социална работа за деца и възрастни с хронични заболявания и увреждания


  ВАЖНО!!!

  1 година обучение след средно образование / може и без положена матура /

  3 модула на обучение

  редовна, задочна, вечерна и дистанционна форма

  без приемен изпит

  център за кариерно развитие


  Такси за учебната 2012/2013 година

  І. Редовно обучение - 520 лева на модул

  ІІ. Задочно обучение - 460 лева на модул

  ІІІ. Дистанционно обучение - 500 лева на модул(Възможност за индивидуално разсрочване при заплащане на модулната такса)

  ІV.Такса за подаване на документи - 30 лева

  Координати за връзка:

  град Русе, ул. Шипка №6 (срещу Кооперативния пазар)

  тел: 082/510 510; 510 515.

  гр.Димитровград, Българо-гръцки център, ул.Климент Охридски №1, ет.2

  тел: 0391/ 95049;