ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ КОД 762

ПРОФЕСИЯ : ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ ДЕЙНОСТИ КОД 762030

СПЕЦИАЛНОСТ : ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛИЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА КОД 7620301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕТА СТЕПЕН

Ø Входящо образователно равнище и изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Ø Професионална квалификационна характеристика за професия “Сътрудник социални дейности”

Ø Форми на обучение

Ø Завършване и удостоверяване на професионалното обучение и образование

Входящо образователно равнище и изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

 1. Входящо минимално образователно равнище:

За обучение по професия с придобиване на трета степен - завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

 1. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Помощник - възпитател”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ПРОФЕСИЯ “ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

След завършване на професионално обучение по професия “Помощник - възпитател”, специалност “Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, обучаваният трябва

1. ДА ЗНАЕ:

 • да общува с деца съобразно с индивидуалните им особености;
 • документацията, с която се регламентират здравно хигиенните норми за обезпечаване на игровата, възпитателната и образователна дейност с деца;
 • средствата за оказване на първа помощ при злополука;
 • нормативите за отглеждане,възпитание и обучение на децата;
 • психологическите особености при детето в ранна и предучилищна възраст;
 • психо-педагогическите закономерности в развитието на децата;
 • двигателно-сетивното развитие на детето в различните възрастови периоди;
 • особеностите на детската психика;
 • безопасните условия за обучение, възпитание и труд;
 • възпитателните и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на детето;
 • да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и вътрешната нормативна база;
 • общите правила за работа с компютър;
 • пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица;

2. ДА МОЖЕ:

 • да прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
 • да осъществява ефективни комуникации при осъществяване на трудовата дейност, да умее да формулира и разрешава проблеми;
 • участва в разпределението на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • да ползва програмни продукти и съвременни технологии за изпълнение на възпитателни и образователни задачи;
 • да прилага възпитателни и образователни технологии;
 • да прилага индивидуален и диференциран подход в режимните моменти и ситуации;
 • да прилага различни стилове и техники на общуване с деца и възрастни;
 • да съдейства за организиране на дневния режим на децата;
 • да прилага техники за регулиране на поведението на децата и преодоляване на нежелани поведенчески реакции;
 • да стимулира детето и подпомага преодоляването на различни трудности;
 • оказва първа помощ;

Форми на обучение

* Дневна форма - присъствена форма, която се организира два до пет учебни дни, от 5 до 8 часа на ден;

* Съботно-неделна - присъствена форма, която се организира два дни седмично, от 4 до 8 часа на ден;

* Задочна – минимум пет присъствени занятия, от 5 до 8 часа на ден

* Индивидуална -минимум 10 часа консултации с преподаватели

* Дистанционна –минимум 10 часа консултации с преподаватели

Завършване и удостоверяване на професионалното обучение и образование

 1. Професионалното обучеие по част от професията, както и за разширяване на професионалната квалификация завършва с полагане на комплексен изпит по теория на професията и комплексен изпит по практика на професията.
 2. Изпитите по теория на професията и по практика на професията се провеждат по конспект, изготвен от обучаващата организация.
 3. Завършването на един модул от Учебния план се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4 / 16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета с Удостоверение за професионално обучение.
 4. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на съответната степен на професионална квалификация по професията, респ. специалността.
 5. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и държавен изпит по практика на професията, съгласно Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване.
 6. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми, в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 7. Завършеното професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4 / 16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета със Свидетелство за професионална квалификация.